Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Směrnice č.2/2001 - Postup Obecního úřadu Hnojice při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Článek 1

Obecná část

1. Podávání žádostí o poskytnutí informace Obecnímu úřadu Hnojice se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“).


2. Text Zákona a Informace o činnosti Obecního úřadu Hnojice jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese http://www.hnojice.cz, nebo přímo v budově Obecního úřadu Hnojice.

Článek 2

Postup při vyřizování žádosti

1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje Obecní úřad Hnojice neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.


2. Písemná žádost musí obsahovat údaje uvedené v článku 5. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

3. Písemná žádost je podávána na adresu:


Obecní úřad Hnojice
Hnojice 117
783 11 Hnojice


4. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně na Obecním úřadě Hnojice (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím elektronické pošty na adrese: ou.hnojice@worldonline.cz, nebo prostřednictvím elektronické podatelny na stránkách Obecního úřadu Hnojice na adrese http://www.hnojice.cz.


5. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.

6. Obecní úřad Hnojice posoudí obsah žádosti a:

a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

b) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,

c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

7. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Článek 3

Rozhodnutí

1. Pokud Obecní úřad Hnojice žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle § 14 odst. 2 nebo podle § 14 odst. 3 písm. b).

2. Rozhodnutí musí obsahovat označení povinného subjektu, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka Obecního úřadu Hnojice s uvedením jména, příjmení a funkce.

3. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Článek 4

Odvolání

1. Proti rozhodnutí Obecního úřadu Hnojice o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti, na adrese:

Obecní úřad Hnojice
Hnojice 117
783 11 Hnojice

2. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení Zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud odvolání tyto údaje neobsahuje nebo není podáno písemně, Obecní úřad Hnojice jej odloží.


3. Odvolání lze podat rovněž prostřednictvím formuláře „Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací“. Tento formulář je k dispozici na Obecním úřadě Hnojice.

Článek 5

Formulář žádosti o poskytnutí informace

Jméno a Příjmení* (fyz. osoba)

Název žadatele* (práv. osoba)

IČO*

Titul

Ulice*

Č. popisné*

Město*

PSČ*

Telefon

E-mail

Předmět žádosti

Vaše žádost:

* Povinné údaje

Článek 6

Sazebník úhrad za poskytování informací Obecním úřadem Hnojice

a) 1 hodina práce

100,00 Kč

(účtovat od 2 hodin výše)

b) 1 list A4 (podané informace)

2,00 Kč

(účtovat od 5 listů výše)

c) odeslání faxové zprávy

5,00 Kč

(účtovat od 5 listů výše)

d) poštovné

5,40 Kč

psaní do 20 g

9,00 Kč

psaní od 20-50 g

16,00 Kč

psaní od 50-500 g

Ostatní neuvedené poštovné (doporučené psaní, balíčky, ap.) se bude účtovat v cenách poštovného České pošty.

Postup při podání a účtování za podání informace:

a) Informace je požadována telefonicky
- úhradu nepožadovat za podání informace.

b) Informace je požadována písemně
- po prostudování žádosti je nutno předem sdělit žadateli výši nákladů, které bude Obecní úřad Hnojice požadovat za zpracování a zaslání;
- žadatel písemně potvrdí souhlas s náklady spojenými s informací;
- po zpracování a odeslání informace bude žadateli vyfakturována příslušná částka;

Úhrada za poskytnuté informace může být zaplacena v hotovosti na Obecním úřadě Hnojice, fakturou, případně složenkou na účet Obecního úřadu Hnojice.

Článek 7

Výroční zpráva

1. Obecní úřad Hnojice vždy do 1. března zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Článek 8

Všeobecná ustanovení

1. Postup touto směrnicí neupravený se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

2. Tato směrnice je platná a účinná od 1. 6. 2001.

…………………………………

…………………………………

Oldřich Tiefenbach

Milan Naňák

starosta

místostarosta