Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 38-2014 veřejného zasedání zastupitelstva obce 25.8.2014

U S N E S E N Í č. 38 -2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 25. 8.2014

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

  1. ověřovatele zápisu – Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu

  2. program 38. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 25.8.2014

  3. rozpočtovou změnu č. 3/2014 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2014

  4. firmu AQUA PROCON s.r.o. Brno ke zpracování projektů na přípojky pro všechny občany, kteří je budou potřebovat k napojení se na novou kanalizaci za cenu 2.750,- Kč bez DPH a úhradu poplatku 250,- Kč za každý projekt

  5. Smlouvu o dílo č. 1398214 s firmou AQUA PROCON s.r.o. Brno za zhotovení projektových dokumentací domovních kanalizačních přípojek

  6. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 105/14 ze dne 8.7.2014 s firmou INVEST CZ a.s., Šternberk pro akci “Energetické úspory v MŠ Hnojice”

  7. povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Hnojice na školní rok 2014/2015 z 24 dětí na 26 dětí

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

  1. zápis ze 37. zasedání ZO, konaného dne 28.7.2014 bez připomínek

  2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 37-2014 ze zasedání ZO dne 28.7.2014

  3. informace místostarosty v bodě Došlá pošta a různé

…………………………………………. ………………………………………….

Zdeněk Jurásek Libor Kašpárek

místostarosta obce starosta obce