Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 37-2014 veřejného zasedání zastupitelstva obce 28.7.2014


U S N E S E N Í    č. 37 -2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 28. 7.2014
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. ověřovatele zápisu – Ing. Miloše Fišera a pana Antonína Koláře
1.2. program 37. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 28.7.2014
1.3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo pro akci “Energetické úspory v MŠ Hnojice”
1.4. generálního dodavatele akce „Hnojice – kanalizace a ČOV“ firmu HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, Praha za cenu 72.894.940,40 Kč bez DPH
1.5. provedení výběrového řízení na poskytovatele úvěru na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ pro obec Hnojice firmu VIOLETTE s.r.o. za cenu 20.000,-Kč včetně DPH
1.6. zpracování jednotného projektu na přípojky pro všechny občany, kteří je budou potřebovat k napojení se na novou kanalizaci
1.7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ze dne 26. 5.2014 OS Základna Hnoyland se změnou vytápění budovy staré sokolovny z plynového na elektrické


2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 
2.1. zápis ze 36. zasedání ZO, konaného dne 30.6.2014 včetně připomínek uvedených Ing. Milošem Fišerem
2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 36-2014 ze zasedání ZO dne 30.6.2014
2.3. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé


3. Zastupitelstvo obce ukládá :
3.1. starostovi obce zpracovat a vydat nejpozději do 8.8.2014 Hnojický expres s informacemi o kanalizaci

………………………………………….                        ………………………………………….
Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek
místostarosta obce                                                               starosta obce