Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 36-2014 veřejného zasedání zastupitelstva obce 30.6.2014

U S N E S E N Í    č. 36 -2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 30. 6.2014
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Zdeňka Vyhnánka
1.2. program 36. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 30.6.2014 včetně změny navržené starostou obce 
1.3. Změnu č. 2/2014 v rozpočtu obce na rok 2014
1.4.  Závěrečný účet obce Hnojice za rok 2013, obsahující údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o zhodnocení finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2013 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2013 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad
1.5. Účetní závěrku obce Hnojice za rok 2013 a účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Hnojice za rok 2013, a to bez výhrad
1.6. Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM a.s.
1.7. dodavatele pro akci “Energetické úspory v MŠ Hnojice” firmu INVEST CZ a.s. Šternberk za cenu 2.128.925,- Kč bez DPH
1.8. Smlouvu o dílo s firmou Stern – Projekt s.r.o. na provádění technického a autorského dozoru pro akci “Energetické úspory v MŠ Hnojice” za cenu 47.000,-Kč bez DPH
1.9. Příkazní smlouvu na administraci dotace pro akci “Energetické úspory v MŠ Hnojice” s firmou GHC regio s.r.o. za cenu 370,-Kč/hod bez DPH
1.10. Smlouvu o dílo s firmou AQUAPROCON s.r.o. na zajištění autorského dozoru na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ – část kanalizace, za cenu 191.180,- Kč vč. DPH
1.11. Smlouvu o dílo s firmou Vodohospodářská projekce Radka Schwarzová na zajištění autorského dozoru na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ – část ČOV za cenu 99.000,- Kč
1.12. Příkazní smlouvu s Ing. Kateřinou Markovou na zpracování administrace projektu „Hnojice – kanalizace a ČOV v rámci dotačního titulu OPŽP za cenu 110.000,- Kč vč. DPH


2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
2.1. zápis ze 35. zasedání ZO, konaného dne 12.5.2014 bez připomínek
2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 35-2014 ze zasedání ZO dne 12.5.2014
2.3. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé


3. Zastupitelstvo obce revokuje :
3.1. bod 3.2. usnesení ze 32. zasedání ZO Hnojice dne 9.12.2013


4. Zastupitelstvo obce pověřuje :
4.1. starostu obce k jednání s majitelem pozemku sousedícího s pozemkem parc.č. 754, k.ú.Hnojice a v případě dohody koupi max. 320 m2 tohoto pozemku za cenu 50,- Kč/m2

………………………               ………………………………
Zdeněk Jurásek                                     Libor Kašpárek

místostarosta obce                                    starosta obce