Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 35-2014 veřejného zasedání zastupitelstva obce 12.5.2014

U S N E S E N Í    č. 35 -2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 12. 5.2014
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. ověřovatele zápisu – paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu
1.2. program 35. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 12.5.2014
1.3. rozpočtovou změnu č.1/2014 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2014
1.4.  příkazní smlouvu s firmou Violette s.r.o. na provedení a organizační zajištění zadávacího řízení na akci “Energetické úspory MŠ Hnojice” za cenu 15.000,-Kč bez DPH
1.5. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce “Energetické úspory MŠ Hnojice” s tím, že starosta obce prověří detaily projektové dokumentace
1.6. objednávku na rok 2014 na materiál na odbočení nových kanalizačních přípojek a nových vodovodních přípojek s uzávěrem u VHS ČERLINKA s.r.o.
1.7. montáž 4 ks vchodových plastových dveří u bytů na čp. 91 za cenu do výše maximálně 53.000,- Kč

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
2.1. zápis z 34. zasedání ZO, konaného dne 31.3.2014 bez připomínek
2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 34-2014 ze zasedání ZO dne 31.3.2014
2.3.  dopis KIDSOK, přísp. org. o potřebě sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho celku
2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

3. Zastupitelstvo obce žádá :
3.1. KIDSOK, přísp. org. o více informací a záruku toho, že v naší obci bude po přistoupení obce k této jednotné dopravní obslužnosti zachována stávající míra dopravní obslužnosti

4.  Zastupitelstvo obce jmenuje :
4.1. komisi pro otevírání obálek ve složení Monika Medková, Libor Kašpárek a Lenka Hučínová
4.2. hodnotící komisi ve složení:
1. Kašpárek Libor   
2. Jurásek Zdeněk     
3. Ing. Fišer Miloš     
4. Kolář Antonín                  
5. Ing. Hubáčková Jarmila
náhradníci: 
1. Švancerová Lucie
2. Vyhnánek Zdeněk
3. Papica Josef
4. Adam Václav

4.3. komisi pro otevírání žádostí o účast ve výběrovém řízení ve složení Monika Medková, Alena Navrátilová a Lenka  Hučínová
4.4. komisi pro otevírání obálek ve složení Libor Kašpárek, Monika Medková a Lenka Hučínová. Náhradníkem těchto komisí jmenuje pana Zdeňka Juráska
4.5. hodnotící komisi ve složení:
1. Ing. Albín Gottwald   
2. Zdeněk Ryšánek                    
3. Ing. Jaromír Koupán     
4. Ing. Miloš Fišer                     
5. Ing. Jarmila Hubáčková                   
6. Zdeněk Jurásek                   
7. Václav Adam      
náhradníci: 
1. Bc. František Suchý
2. Ing. Jan Gažar
3. Libor Kašpárek
4. Antonín Kolář
5. Josef Papica
6. Lucie Švancerová
7. Zdeněk Vyhnánek


………………………………………….                        ………………………………………….
Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek
místostarosta obce                                                               starosta obce