Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 34-2014 veřejného zasedání zastupitelstva obce 31.3.2014

U S N E S E N Í    č. 34 -2014
ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 31. 3.2014
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. ověřovatele zápisu - slečnu Lucii Švancerovou a pana Ing. Miloše Fišera
1.2. program 34. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 31.3.2014 včetně připomínky pana Ing. Miloše Fišera projednat bod č. 5 Kanalizace a ČOV před bodem č. 4 Schválení rozpočtu obce Hnojice na rok 2014
1.3. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) -  název veřejné zakázky: „Hnojice - Kanalizace a ČOV“
1.4.  neinvestiční finanční příspěvek TJ Sokol Hnojice na rok 2014 ve výši 100.000,-Kč
1.5. finanční příspěvek Občanskému sdružení Základna Hnoyland Hnojice na rok 2014 ve výši 30.000,- Kč na plynofikaci staré sokolovny
1.6. finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2014 na zhotovení a výměnu dřevěného oválného okna, zhotovení a výměnu mříže před dveře do sakristie a zpracování projektu na sanaci zdiva kostela, celkem ve výši 53.175,-Kč
1.7. finanční příspěvek Občanskému sdružení Hagnózek na rok 2014 ve výši 24.000,- Kč
1.8. poskytnutí příspěvku Charitě Šternberk ve výši 3.000,- Kč na Denní pobyt Rozkvět a 54.000,-Kč na činnost Charitní ošetřovatelské služby
1.9. schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2014 v projednané podobě včetně změny navržené starostou
1.10. převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ Hnojice, který činil ke dni 31.12.2013 celkem 3.669,33 Kč
1.11. přijetí dotace ze dne 20.3.2014 (identifikační číslo EIS reg.c. IS SFZP 13156912 na realizaci akce „Snížení prašnosti v obci Hnojice“

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
2.1. zápis z 33. zasedání ZO, konaného dne 27.1.2014 bez připomínek
2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 33-2013 ze zasedání ZO dne 27.1.2014
2.3. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé


3. Zastupitelstvo obce pověřuje :
3.1. starostu obce sjednáním nájemního vztahu mezi Obcí a OS Hnoyland
3.2. starostu obce podpisem smluv o poskytnutí příspěvků Charitě Šternberk

………………………………………….                        ………………………………………….
Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek
místostarosta obce                                                                starosta obce