Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 33-2014 veřejného zasedání zastupitelstva obce 27.1.2014

U S N E S E N Í    č. 33 -2014
ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 27. 1.2014
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Antonína Koláře
1.1. program 33. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 27. 1.2014
1.2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS s.r.o.
1.3. příspěvek 5.000,-Kč agentuře Gaudeamus na tisk knihy o biskupovi ThDr. Františku Tomáškovi
1.4. zřízení věcného břemene služebnosti na parc.č. 776/5, k.ú. Hnojice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,a.s. 
1.5. Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou ARRIVA MORAVA, a.s.
1.6. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo 28050018 s firmou Remit s.r.o., jímž se ceny smlouvy navyšují o inflační index 2%


2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
2.1. zápis z 32. zasedání ZO, konaného dne 9.12.2013 bez připomínek
2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 32-2013 ze zasedání ZO dne 9.12.2013
2.3. informace starosty k bodu Kanalizace a ČOV
2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé


3. Zastupitelstvo obce pověřuje :
3.1. starostu obce jednáním se starosty ostatních obcí v jednání s Olomouckým krajem ve věci jejich podílu na částečné úhradu vzniklé ztráty

………………………………………….                        ………………………………………….
Zdeněk Jurásek                                                                           Libor Kašpárek
místostarosta obce                                                                        starosta obce