Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 32-2013 veřejného zasedání zastupitelstva obce 9.12.2013

U S N E S E N Í    č. 32 -2013
ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 9.12.2013
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Vyhnánka
1.1. program 32. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 9.12.2013
1.2. rozpočtovou změnu č. 5/2013 v rozpočtu obce na rok 2013 v předložené podobě
1.3. tato pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014: „Po dobu rozpočtového provizoria se budou výdaje obce řídit výdaji dle schváleného rozpočtu na rok 2013“
1.4. Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou ARRIVA MORAVA, a.s.
1.5. pronájem pozemků parc.č. 598/11, 728, 743, 306/1, 552, 564, 614 a 622, vše k.ú.Hnojice, ZD Hnojice za 2.500,-Kč/ha/rok s výpovědní lhůtou 1 rok
1.6. koupi pozemku parc.č. 586/7, k.ú.Hnojice o výměře 54 m2 za 2.700,-Kč

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 
2.1. zápis z 31. zasedání ZO, konaného dne 4.11.2013 bez připomínek
2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 31-2013 ze zasedání ZO dne 4.11.2013
2.3. informace starosty k bodu Kanalizace a ČOV
2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

3. Zastupitelstvo obce pověřuje : 
3.1. starostu obce schválením rozpočtové změny č. 6/2013 v rozpočtu obce na rok 2013
3.2. starostu obce k jednání s majitelem pozemku sousedícího s pozemkem parc.č. 754, k.ú.Hnojice a v případě dohody koupi max 120 m2 tohoto pozemku za cenu 50,- Kč / 1 m2
3.3. starostu obce k jednání s majitelem pozemku parc.č. 24, k.ú.Hnojice koupi tohoto pozemku za částku 50,-Kč/m2 či sjednání věcného břemene práva jízdy

………………………………………….                        ………………………………………….
Zdeněk Jurásek                                            Libor Kašpárek
místostarosta obce                                        starosta obce