Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 29-2013 veřejného zasedání zastupitelstva obce 5.8.2013

U S N E S E N Í    č. 29 -2013

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 5. 8.2013

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Antonína Koláře

1.2. program 29.zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 5.8.2013

1.3. rozpočtovou změnu č.3/2013 v rozpočtu obce na rok 2013

1.4. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.5. dodatek č. 2 ke smlouvě o neinvestičních nákladech se ZŠ Štěpánov

1.6. dohodu s ČEZ distribuce o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitostí ve výši 65.000,-Kč, pokud bude ve smlouvě upravena konkrétní doba splatnosti

1.7. novou pojistnou smlouvu pojištění majetku a odpovědnosti Obce Hnojice s pojišťovnou Česká pojišťovna s ročním pojistným ve výši 36.687,- Kč

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 28. zasedání ZO, konaného dne 24.6.2013 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 28-2013 ze zasedání ZO dne 24.6.2013

2.3. informace starosty v bodě Kanalizace a ČOV

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé