Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 28-2013 veřejného zasedání zastupitelstva obce 24.6.2013

U S N E S E N Í    č. 28 -2013
ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 24. 6.2013
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. ověřovatele zápisu – paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Zdeňka Vyhnánka
1.2. program 28.zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 24.6.2013 včetně změny navržené starostou
1.3. rozpočtovou změnu č. 2/2013 v rozpočtu obce na rok 2013
1.4. závěrečný účet obce za rok 2012, obsahující údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o zhodnocení finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2012 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2012 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad
1.5. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
1.6. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1.7. smlouvu  o zřízení věcného břemene mezi obcí Hnojice jako povinnou a RWE Distribuční služby jako oprávněnou stranou pro pozemek p.č. 776/5, k.ú. Hnojice
1.8. smlouvu  o zřízení věcného břemene mezi obcí Hnojice jako povinnou a RWE Distribuční služby jako oprávněnou stranou pro pozemek p.č. 248/49, k.ú. Hnojice
1.9. smlouvu o pravidelné kontrole rozhlasového zařízení s firmou TEROSAT
1.10. smlouvu na provedení projektové dokumentace na akci „Energetické úspory v MŠ Hnojice“
1.11. podání žádosti o dotace z OPŽP na akci „Energetické úspory v MŠ Hnojice“
1.12. povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Hnojice na školní rok 2013/2014 z 24 dětí na 26 dětí

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 
2.1. zápis z 27. zasedání ZO, konaného dne 27.5.2013 bez připomínek
2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 27-2013 ze zasedání ZO dne 27.5.2013
2.3. návrh dohody s ČEZ distribuce o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitostí
2.4. informace starosty v bodě Kanalizace a ČOV
2.5. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé


 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….
               Zdeněk Jurásek                                                                      Libor Kašpárek
             místostarosta obce                                                                     starosta obce