Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 27-2013 veřejného zasedání zastupitelstva obce 27.5.2013

 

U S N E S E N Í    č. 27 -2013

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 27. 5.2013

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Antonína Koláře a Josefa Papicu

1.2. program 27.zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 27.5.2013 včetně změny navržené starostou

1.3. členství obce Hnojice v MAS Šternbersko o.p.s., IČ: 26879794

1.4. připojení se do projektu Energie pod kontrolou a podpis Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu

1.5. rozpočtovou změnu č. 1/2013 v rozpočtu obce na rok 2013

1.6. účetní závěrku obce Hnojice za rok 2012

1.7. účetní závěrku zřizované příspěvkové organizace MŠ Hnojice za rok 2012

1.8. přijetí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Hnojice jako povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněnou stranou pro pozemek p.č. 273/1 a p.č. 709 k.ú.Hnojice

1.9. budoucí smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo 13_SOBS01_4120904591

1.10.         smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s., jejímž obsahem je bezplatná výpůjčka nádob, které obec využívá pro tříděný sběr využitelných odpadů

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1.   zápis z 26. zasedání ZO, konaného dne 29.4.2013 bez připomínek

2.2.   zprávu o kontrole plnění usnesení č. 26-2013 ze zasedání ZO dne 29.4.2013

2.3. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

3. Zastupitelstvo obce souhlasí :

3.1.  se zahrnutím obce Hnojice do územní působnosti místního partnerství – MAS Šternbersko, která pracuje na základě metody LEADER, tj.partnerství subjektů veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru, pro přípravu a realizaci plánovacího období EU 2014-2020

3.2. se zapojením obce Hnojice do přípravy Integrované strategie území MAS pro období 2014-2020 formou  komunitního plánování a při uplatnění partnerského přístupu mezi soukromým a veřejným sektorem