Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 26-2013 veřejného zasedání zastupitelstva obce 29.4.2013

 

U S N E S E N Í    č. 26 -2013

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 29. 4.2013

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a sl. Lucii Švancerovou

1.2. program 26. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 29.4.2013 se změnou navrženou starostou

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1.   zápis z 25. zasedání ZO, konaného dne 25.3.2013 bez připomínek

2.2.   zprávu o kontrole plnění usnesení č. 25-2013 ze zasedání ZO dne 25.3.2013

2.3.   informace starosty o provedené kontrole samostatné působnosti provedené u obce Hnojice dne 20.3.2013  

2.4. informace starosty v bodě Kanalizace a ČOV

2.5. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

3. Zastupitelstvo obce přijímá opatření :

3.1.  přijímá tato opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce:

1)   Zajistit důsledně respektování všech kroků stanovených zákonem o obcích při vydávání právních předpisů obce, včetně neprodleného zaslání vydané OZV Ministerstvu vnitra.

2)            Pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací.

3)            Pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost seznamu hlavních dokumentů.

4)            Pravidelně kontrolovat úplnost, aktuálnost a zveřejnění povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup a určit osobu odpovědnou za plnění tohoto úkolu.

      O : Odpovídá starosta a kontrolní výbor

 

 

4. Zastupitelstvo obce ukládá :

4.1.  starostovi svolat poradu k projektu Energie pod kontrolou za účasti manažerky projektu