Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 25-2013 veřejného zasedání zastupitelstva obce 25.3.2013

 

U S N E S E N Í    č. 25 -2013

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 25. 3.2013

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1.   ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a Ing. Jarmilu Hubáčkovou

1.2.   program 25. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 25.3.2012

1.3.   finanční příspěvek TJ Sokol Hnojice na rok 2013 ve výši 100.000,-Kč

1.4.   finanční příspěvek občanskému sdružení Základna Hnoyland Hnojice na rok 2013 ve výši 20.000,- Kč na vybudování nového osvětlení nad malým hřištěm

1.5.   finanční příspěvek občanskému sdružení Hagnózek na rok 2013 ve výši 20.000,- Kč

1.6.    finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2013 ve výši 35.000,- Kč na dokončení opravy sochy Sv.Panny Marie

1.7.   poskytnutí příspěvku Charitě Šternberk na rok 2013 ve výši 3.000,- Kč na Denní pobyt Rozkvět a 45.000,-Kč na činnost Charitní ošetřovatelské služby

1.8.   schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2013 v projednané podobě včetně změn navržených starostou obce

1.9.   přijetí příspěvku na nákup vozíku za osobní automobil pro potřeby JSDH obce Hnojice, spolufinancování obce minimálně ve stejné výši, jako je výše příspěvku kraje a smlouvu o dotaci s Olomouckým krajem

1.10.prodej části pozemku parc.č.754, k.ú.Hnojice o výměře 20 m2 manželům J.K. a M.K.K. za 50,-Kč/ m2

1.11.přijetí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Hnojice jako povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněnou stranou pro pozemek p.č.743 k.ú.Hnojice

1.12.přijetí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Hnojice jako povinným a SMP Net, s.r.o. jako oprávněným pro pozemek p.č.248/35 k.ú.Hnojice

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

2.1.   zápis z 24. zasedání ZO, konaného dne 25.2.2013 bez připomínek

2.2.   zprávu o kontrole plnění usnesení č. 24-2013 ze zasedání ZO dne 25.2.2013

2.3.    že po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Hnojice, pozbývá platnosti Územní plán sídelního útvaru Hnojice, schválený Zastupitelstvem obce Hnojice dne 7.10.1997 č.usn. 323 včetně všech jeho následujících 6 změn

2.4.   informace starosty v bodě Kanalizace a ČOV

2.5.   informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

3. Zastupitelstvo obce vydává :

3.1.  Územní plán Hnojice, dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, ust. §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a  následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 

 

4. Zastupitelstvo obce rozhoduje :

4.1.  v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy

 

5. Zastupitelstvo obce ruší :

5.1. bod č. 1.6 usnesení č. 22-2012, tedy prodej části pozemku parc.č. 754, k.ú.Hnojice o výměře 20 m2 dosavadním uživatelům manželům O. a V.D.

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Originál zápisu, ověřený schválenými ověřovateli, je v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.