Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 24-2013 veřejného zasedání zastupitelstva obce 25.2.2013


U S N E S E N Í    č. 24 -2012
ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 25. 2.2013
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :
1.1. ověřovatele zápisu – pana Josefa Papicu a pana Zdeňka Vyhnánka
1.2. program 24. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 25.2.2013
1.3. Dodatek č. 5 ke Smlouvě č.1/2009 o závazku veřejné služby s firmou Vojtila Trans s.r.o. na rok 2013 na částku 88.000,- Kč
1.4. vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby „Hnojice – kanalizace a ČOV“ a zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení na TDI + BOZP na akci „Hnojice – Kanalizace a ČOV“, firmu VIOLETTE s.r.o. Olomouc
1.5. vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je zpracování prováděcí projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“, firmu AQUA PROCON s.r.o. Olomouc
1.6. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny se společností ČEZ Prodej, s.r.o.

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí : 
2.1. zápis z 23. zasedání ZO, konaného dne 4. 2.2013 bez připomínek
2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 23-2013 ze zasedání ZO, konaného dne 4. 2.2013
2.3. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :
3.1. starostu obce podpisem dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 1/2009 o závazku veřejné služby s firmou Vojtila Trans s.r.o. na rok 2013
3.2. starostu obce podpisem Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností ČEZ Prodej, s.r.o.

 
 

 

 

 

 

………………………………………….                                                   ………………………………………….
Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek
místostarosta obce                                                               starosta obce