Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 23-2013 veřejného zasedání zastupitelstva obce 4.2.2013

 

U S N E S E N Í    č. 23 -2012

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 4. 2.2013

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – slečnu Lucii Švancerovou a pana Antonína Koláře

1.2. program 23. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 4.2.2013

1.3. převod hospodářského výsledku ve výši 31.714,87 Kč do rezervního fondu MŠ Hnojice – příspěv.organizace

1.4. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT s.r.o

1.5. podání žádosti o dotace z POV OK 2013 na opravu místní komunikace na Moravskou Huzovou

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 22. zasedání ZO, konaného dne 10.12.2012 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 22-2012 ze zasedání ZO dne 10.12.2012

2.3. informace o rozpočtové změně č. 5/2012 v rozpočtu obce na rok 2012

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :

3.1. starostu obce podpisem dodatku č. 10 s firmou Remit s.r.o. Šternberk

 

4.Zastupitelstvo obce jmenuje :

4.1. komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení: Kašpárek Libor, Ing. Fišer Miloš a Papica Josef a náhradníky: Jurásek Zdeněk, Vyhnánek Zdeněk, Ing. Jarmila Hubáčková

 

5. Zastupitelstvo obce ukládá :

5.1. starostovi obce oslovit 3 firmy výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem bude zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrového řízení na TDI + BOZP tak, aby na příštím zasedání ZO Hnojice mohla být schválena vítězná firma

5.2. starostovi obce oslovit 3 firmy výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem bude zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, aby na příštím zasedání ZO Hnojice mohla být schválena vítězná firma