Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 22-2012 veřejného zasedání zastupitelstva obce 10.12.2012

U S N E S E N Í    č. 22 -2012

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 10.12.2012

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Vyhnánka

1.2. program 22. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 10.12.2012

1.3. rozpočtovou změnu č. 4/2012 v předložené podobě

1.4. tato pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013: „Po dobu rozpočtového provizoria se budou výdaje obce řídit výdaji dle schváleného rozpočtu na rok 2012 s doplněním §6118 – výdaje na volbu prezidenta ČR ve výši 30.000,-Kč“

1.5. prodej části pozemku p.č. 737/4, k.ú.Hnojice, rozděleného geometrickým plánem č. 226-219/2012 na dva pozemky, a to pozemek p.č. 737/4 o výměře 145m2 panu R.K., čp. 14 na zřízení přístupové cesty a pozemek p.č.737/5 o výměře 375 m2 ZD Hnojice ke sloučení pozemků, oba za cenu 50,-Kč/m2

1.6. prodej části pozemku parc.č. 754, k.ú.Hnojice o výměře 20 m2 dosavadním uživatelům manželům O.a.V.D,   čp. 52 za cenu 50,- Kč / m2

1.7. prodej pozemků parc.č.736/1, 736/4, 823/1, 823/2, 737/3, 736/2, 470/4, 246/3, 470/11, 270/3, 470/14 a 470/15, vše k.ú.Hnojice ZD Hnojice za odhadní cenu s podmínkou, že ZD Hnojice prodá za odhadní cenu Obci Hnojice pozemky na Společníku za stejnou cenu

1.8. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.9. dodatek č.5 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Veolia Transport Morava

1.10.dodatek č.1 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 21. zasedání ZO, konaného dne 29.10.2012 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 21-2012 ze zasedání ZO dne 29.10.2012

2.3. Dodatek č.10 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT s.r.o.

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :

3.1. starostu obce schválením rozpočtové změny č. 5/2012 v rozpočtu obce na rok 2012

3.2. starostu obce dalším jednáním o ceně na rok 2013 s firmou Remit s.r.o. Šternberk

3.3. starostu obce podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Veolia Transport Morava

3.4. starostu obce podpisem dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy

3.5. starostu obce jednáním s firmou RPSC ideas s.r.o. o změně smlouvy

 

4.Zastupitelstvo obce ruší :

4.1. osvobození od placení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů pro jednotlivé občany

 

5. Zastupitelstvo obce ukládá :

5.1. starostovi připravit výběrové řízení na firmu, jež zajistí výběr dodavatele stavby „Kanalizace a ČOV Hnojice“

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Originál zápisu, ověřený schválenými ověřovateli, je v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.