Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 21-2012 veřejného zasedání zastupitelstva obce 29.10.2012

 

U S N E S E N Í    č. 21 -2012

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 29.10.2012

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu

1.2. program 21. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 29.10.2012

1.3. rozpočtovou změnu č. 3/2012 v předložené podobě

1.4. záměr odprodat části pozemků parc.č.737/4, k.ú.Hnojice panu R.K., bytem Hnojice čp. 14 na zřízení přístupové cesty a ZD Hnojice ke sloučení pozemků a část pozemku parc.č.754, k.ú.Hnojice manželům O. a V.D, bytem Hnojice čp. 52

1.5. zřízení věcného břemene na přípojku plynu na obecním pozemku parc. č. 833/1, k.ú. Hnojice

1.6. záměr odprodat ZD Hnojice za odhadní cenu pozemky pod střediskem ZD

 

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 20. zasedání ZO, konaného dne 27.8.2012 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 20-2012 ze zasedání ZO dne 27.8.2012

2.3. informace starosty obce k bodu „Hnojice – Kanalizace a ČOV“

2.4. žádost paní V.H., čp. 160 o snížení půjčky

2.5. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

2.6. informace pana A.J. ke stavbě Mach – Haly Hnojice

 

 

 

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :

3.1.starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na obecním pozemku parc.č. 833/1, k.ú. Hnojice

 

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Originál zápisu, ověřený schválenými ověřovateli, je v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.