Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 19-2012 veřejného zasedání zastupitelstva obce 25.6.2012

U S N E S E N Í    č. 19 -2012

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 25. 6.2012

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Vyhnánka

1.2.  program 19. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 25.6.2012

1.3. rozpočtovou změnu č. 2/2012 v rozpočtu obce na rok 2012

1.4. Závěrečný účet obce za rok 2011, obsahující údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o zhodnocení finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2011 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2011 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad

1.5. demolici budovy čp. 85 a kolny na parc.č. 231, k.ú. Hnojice

1.6. návrh změn v návrhu ÚP sídelního útvaru Hnojice předložené Ing. Dujkou

1.7. zřízení zástavní smlouvy mezi obcí Hnojice jako zástavcem a dlužníkem a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj jako zástavním věřitelem a věřitelem a to pro případ porušení podmínek uvedených v článku VII. odstavci d); e) podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011“

 

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 18. zasedání ZO, konaného dne 14.5.2012 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 18-2012 ze zasedání ZO dne 14.5.2012

2.3. informace starosty obce k bodu „Hnojice – Kanalizace a ČOV“

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce