Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 16-2012 veřejného zasedání zastupitelstva obce 20.2.2012

 

U S N E S E N Í    č. 16 -2012

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 20. 2.2012

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Ing. Miloše Fišera

1.2. program 16. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 23.1.2012

1.3. finanční příspěvek TJ Sokol Hnojice na rok 2012 ve výši 100.000,- Kč

1.4. finanční příspěvek občanskému sdružení Hagnózek na rok 2012 ve výši 19.900,- Kč

1.5. poskytnutí příspěvku na rok 2012 Charitě Šternberk ve výši 3.000,- Kč na Denní pobyt Rozkvět a 30.000,-Kč na činnost Charitní ošetřovatelské služby

1.6. schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2012 v projednané podobě

1.7. „Aktualizaci programu obnovy obce Hnojice“

1.8.  podání žádosti o dotaci z programu „POV Olomouckého kraje 2012“ na opravu budovy OÚ ve výši 608.000,-Kč

1.9. zabezpečení veřejné služby obcí Hnojice

1.10.         spolupráci na vymáhání nedoplatků s AK CKM

1.11.         převod hospodářského výsledku MŠ k datu 31.12.2011 ve výši 55.072,64 Kč do rezervního fondu MŠ

1.12.         dodatek č. 4 ke smlouvě č.1/2009 o závazku veřejné služby s firmou Vojtila Trans s.r.o.

1.13.         variantu č. 1 pro přepracování návrhu Územního plánu Hnojice  

1.14.         v místní části obce „Kukov“ ponechat stávající stav Územního plánu Hnojice - stavební uzávěru

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 15. zasedání ZO, konaného dne 23.1.2012 s připomínkou Ing. Fišera

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 15-2012 ze zasedání ZO dne 23.1.2012

2.3. informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :          

3.1. starostu obce podpisem smluv o poskytnutí příspěvků Charitě Šternberk na Charitní ošetřovatelskou službu a Denní pobyt Rozkvět na rok 2012

 

 

4. Zastupitelstvo obce revokuje :          

4.1. bod 5.1 usnesení č. 6/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce