Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 15-2012 veřejného zasedání zastupitelstva obce 23.1.2012

 

U S N E S E N Í    č. 15 -2012

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 23. 1.2012

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Antonína Koláře a pana Zdeňka Vyhnánka

1.2. program 15. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 23.1.2012 s doplněním bodu 4 „Schválení koupě pozemků parc.č. 71 st., parc.č. 205 st. a parc.č. 90, vše k.ú. Hnojice“

1.3. koupi pozemků p.č. 71 st, 205 st a 90, vše k.ú.Hnojice ve veřejné dražbě za cenu maximálně 40.000,-Kč

1.4. rozpočtovou změnu č. 7/2011

1.5. dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT

1.6. dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Veolia Transport

1.7. servisní smlouvu programového vybavení CODEXIS ONLINE s firmou ATLAS consulting

1.8.  pozastavení splácení půjčky pí. Věře Homolové, čp. 85 na dobu 3 měsíců

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis ze 14. zasedání ZO, konaného dne 28.11.2011 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 14-2011 ze zasedání ZO dne 28.11.2011

2.3. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :          

3.1. starostu obce ke koupi pozemků p.č. 71 st, 205 st a 90, vše k.ú.Hnojice ve veřejné dražbě za cenu maximálně 40.000,-Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce