Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 14-2011 veřejného zasedání zastupitelstva obce 28.11.2011

U S N E S E N Í    č. 14 -2011

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 28.11.2011

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu 

1.2. program 14. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 28.11.2011

1.3. rozpočtovou změnu č. 6/2011 v rozpočtu obce na rok 2011

1.4. tato pravidla rozpočtového provizoria: „Po dobu rozpočtového provizoria se budou příjmy a výdaje obce Hnojice řídit příjmy a výdaji dle upraveného rozpočtu obce k datu 28.11.2011“

1.5. podání žádosti o dotaci z programu „OBNOVA STAVEB DROBNÉ ARCHITEKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU V OLOMOUCKÉM KRAJI“ z rozpočtu Olomouckého kraje na restaurování Boží Muka na křižovatce silnic Hnojice – Lužice – Stádlo

1.6. podání žádosti o dotaci z programu „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2012“ z rozpočtu Olomouckého kraje na Tradiční hanácké hody spojené s oslavami 130. let založení SDH Hnojice

1.7. finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2012 ve výši 80.000,- Kč v případě získání dotace na opravu sochy Panny Marie, p.č. 114, k.ú.Hnojice

1.8.  finanční příspěvek z rozpočtu obce Hnojice na rok 2011 ve výši 3.000,- Kč na neinvestiční náklady spojené s provozem Denního pobytu Rozkvět v roce 2011

1.9. podepsání Dodatku ke smlouvě o dílo na akci „B.j.3 PB-VB v Hnojicích“ s firmou Invest o prodloužení doby výstavby do 31.1.2012 

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis ze 13. zasedání ZO, konaného dne 31.10.2011 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 13-2011 ze zasedání ZO dne 31.10.2011

2.3. informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :          

3.1. starostu obce schválením rozpočtové změny č. 7/2011 v rozpočtu obce na rok 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce