Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 13-2011 veřejného zasedání zastupitelstva obce 31.10.2011

 

U S N E S E N Í    č. 13-2011

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 31.10.2011

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Antonína Koláře 

1.2. program 13. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 31.10.2011

1.3. rozpočtovou změnu č. 5/2011 v rozpočtu obce na rok 2011

1.4. v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, konání veřejné sbírky určené ke zmírnění následků požáru ve prospěch paní Marcely Vyhnánkové, bytem Hnojice čp. 28

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis ze 12. zasedání ZO, konaného dne 3.10.2011 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 12-2011 ze zasedání ZO dne 3.10.2011

2.3. informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

2.4. informace starosty obce o dílčím přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2011

2.5. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

 

3. Zastupitelstvo obce povoluje :          

3.1. panu Petru Dřímalkovi vybudování zpevněné příjezdové komunikace k jeho rodinnému domu na parc.č.743,  k.ú.Hnojice, který je v majetku Obce Hnojice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce