Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 10-2011 veřejného zasedání zastupitelstva obce 25.7.2011

 

U S N E S E N Í    č. 10-2011

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 25. 7.2011

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou

1.2. program 10. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 25.7.2011

1.3. rozpočtovou změnu č. 4/2011 v rozpočtu obce na rok 2011 v předložené podobě

1.4. převod hospodářského výsledku obce k 31.12.2010

1.5.  pronájem pozemku p.č. 596, k.ú.Hnojice dosavadním uživatelům tohoto pozemku, paní Martě Jandové a panu  Jiřímu Markovi za cenu 30,-Kč/rok.

1.6. dodavatele služby – kompletní organizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na vybudování bytů v budově pošty - firmu Seven consulting s.r.o. Přerov za cenu 7.200,- Kč včetně DPH

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 9. zasedání ZO, konaného dne 27.6.2011 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 9-2011 ze zasedání ZO dne 27.6.2011

2.3.  zadání změny projektu na vytápění budovy čp. 160 jedním plynovým kotlem

2.4. informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

2.5. informace starosty v bodě Došlá pošta

 

 

 

3. Zastupitelstvo obce ruší :     

3.1. výběrové řízení na dodavatele služby – kompletní organizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na vybudování bytů v budově pošty, které bylo provedeno na 9. zasedání  ZO Hnojice dne 27.6.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce