Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 9-2011 veřejného zasedání zastupitelstva obce 27.6.2011

 

U S N E S E N Í    č. 9-2011

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 27. 6.2011

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Antonína Koláře a sl. Lucii Švancerovou 

1.2. program 9. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 27.6.2011 včetně doplnění bodu č.4

1.3. rozpočtovou změnu č. 3/2011 v rozpočtu obce na rok 2011v předložené podobě

1.4. dodavatele služby – kompletní organizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na vybudování bytů v budově pošty v Hnojicích čp. 160 - firmu Mgr. Miroslava Pilařová za cenu 9.000,-Kč včetně DPH

1.5. členy komise pro otevírání obálek pana Libora Kašpárka, paní Blanku Adamovou a pana Václava Adama a členy výběrové komise pana Libora Kašpárka, ing. Jarmilu Hubáčkovou a ing. Miloše Fišera

1.6. aby se odměna ve výši 5.000,- Kč za informace vedoucí k dopadení sprejera rozšířila i na odměnu za  informace vedoucí za dopadení vandalů a zakladatelů černých skládek na území k.ú. Hnojice

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 8. zasedání ZO, konaného dne 30.5.2011 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 8/2011 ze zasedání ZO dne 30.5.2011

2.3. informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

3.      Zastupitelstvo obce souhlasí : 

3.1. s umístěním kamer na budově OÚ

 

 

4. Zastupitelstvo obce pověřuje :          

4.1. starostu obce nákupem kamerového systému na monitorování náměstí do částky 50.000,- Kč

4.2. starostu obce nákupem nové úřední desky  a nástěnky do celkové částky 40.000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce