Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 8-2011 veřejného zasedání zastupitelstva obce 30.5.2011

 

U S N E S E N Í    č. 8-2011

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 30. 5.2011

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a paní Ing. Jarmilu Hubáčkovou

1.2. program 8. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 30.5.2011 včetně doplnění bodu č. 4

1.3. rozpočtovou změnu č. 2/2011 v rozpočtu obce na rok 2011v předložené podobě

1.4. závěrečný účet obce Hnojice za rok 2010, obsahující údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o zhodnocení finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2010 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2010 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad

1.5. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a Obcí Hnojice jako příjemcem ve výši 50.000,-Kč na obnovu pomníku padlým a zemřelým ve světové válce v Hnojicích

1.6. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v rove 2011 mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a Obcí Hnojice jako příjemcem ve výši 30.000,-Kč na Oslavy 880 let obce Hnojice v létě 2011 v Hnojicích

1.7. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :     

2.1. zápis ze 7. zasedání ZO, konaného dne 2. 5.2011 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 6-2011 ze zasedání ZO dne 28.3.2011

2.3.  informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :    

3.1.starostu obce podepsáním Smlouvy o poskytnutí dotace z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a Obcí Hnojice jako příjemcem ve výši 50.000,-Kč na obnovu pomníku padlým a zemřelým ve světové válce v Hnojicích

3.2. starostu obce podepsáním Smlouvy o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v rove 2011 mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a Obcí Hnojice jako příjemcem ve výši 30.000,-Kč na Oslavy 880 let obce Hnojice v létě 2011 v Hnojicích

3.3. starostu obce podepsáním smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ  Distribuce, a.s

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                           starosta obce