Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 7-2011 veřejného zasedání zastupitelstva obce 2.5.2011

 

U S N E S E N Í    č. 7-2010

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 2. 5.2011

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Josefa Papicu a pana Ing. Miloše Fišera

1.2. program 7. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 28.3.2011 včetně změny navržené starostou obce

1.3.  rozpočtovou změnu č. 1/2011 v předložené podobě

1.4. záměr pronajmout pozemek p.č. 596, k.ú.Hnojice dosavadním uživatelům tohoto pozemku, paní Martě Jandové a panu Jiřímu Markovi za cenu 30,-Kč/rok

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 6. zasedání ZO, konaného dne 28.3.2011 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 6-2011 ze zasedání ZO dne 28.3.2011

2.3. představení projektu Hnutí Duha

2.4.  informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

2.5. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

místostarosta obce                                                                starosta obce