Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 4-2011 veřejného zasedání zastupitelstva obce 31.1.2011

 

U S N E S E N Í    č. 4-2010

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 31. 1.2011

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1.  ověřovatele zápisu – Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Václava Adama

1.2.   program 4. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 31. 1.2011

1.3.   aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.   Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

1.5.   podání žádosti o dotaci z programu „OBNOVA STAVEB DROBNÉ ARCHITEKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU V OLOMOUCKÉM KRAJI“ z rozpočtu Olomouckého kraje na restaurování pomníku legionáře na náměstí v obci Hnojice

1.6.   podání žádosti o dotaci z programu „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2011“ z rozpočtu Olomouckého kraje na oslavy 880. let od první písemné zmínky o obci Hnojice spojené s tradičními lidovými hodovými oslavami

1.7.   podání žádosti o dotaci z programu „POV Olomouckého kraje 2011“ na opravu zídky za obecním úřadem

1.8.   podání žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení,podprogram 117 514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011“ z rozpočtu MMR na vybudování 3 obecních bytů v budově Záložny, č.p.160

1.9.   Jednací řád Zastupitelstva obce Hnojice v projednaném znění

1.10.Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo s firmou Remit

1.11.Dodatek č. 3 na zajištění Ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2011 s firmou Veolia Transport Morava

1.12.Smlouvu o zastoupení č. 04/2011 o vzájemné spolupráci mezi obcí Hnojice a Zdeňkem Beňem

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1.   zápis z 3. zasedání ZO, konaného dne 20.12.2010 bez připomínek

2.2.   zprávu o kontrole plnění usnesení č. 3/2010 ze zasedání ZO dne 20.12.2010

2.3.   informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

 

3. Zastupitelstvo obce odkládá :

3.1. bod výběru zakoupení redakčního systému pro www stránky obce na 5. zasedání ZO

 

4.  Zastupitelstvo obce deleguje:

4.1. po celou dobu volebního období 2010 – 2014 zástupce obce Hnojice na Valné hromady společnosti VHS ČERLINKA s.r.o. Litovel, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka místostarostu obce pana Zdeňka Juráska

 

5.  Zastupitelstvo obce pověřuje :

5.1. starostu obce podpisem dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo s firmou Remit

5.2. starostu obce podpisem dodatku č. 3 na zajištění Ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2011 s firmou Veolia Transport Morava

5.3. starostu obce podpisem smlouvy o zastoupení č. 04/2011 o vzájemné spolupráci mezi obcí Hnojice a Zdeňkem Beňem

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce