Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 3-2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 20.12.2010

U S N E S E N Í    č. 3-2010

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 20.12.2010

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1.  ověřovatele zápisu – ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Vyhnánka 

1.2.   program 3. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 20.12.2010

1.3.   aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.   OZV č. 1/2010, o místním poplatku ze psů

1.5.   OZV č. 2/2010, o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

1.6.   OZV č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného

1.7.   OZV č. 4/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

1.8.   OZV č. 5/2010, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.9.   Smlouvu o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace (zřízení sjezdu a nájezdu)

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1.   zápis z 2. zasedání ZO, konaného dne 29.11.2010 bez připomínek

2.2.   zprávu o kontrole plnění usnesení č. 2/2010 ze zasedání ZO dne 29.11.2010

2.3.   informace starosty obce v bodě různé

 

3. Zastupitelstvo obce ruší :

3.1. platnost OZV č. 4/2003 o místních poplatcích

3.2. platnost směrnice č. 1/2008 o poskytování příspěvků z rozpočtu obce Hnojice

 

4.  Zastupitelstvo obce deleguje:

4.1. zástupce obce Hnojice na Valnou hromadu VHS ČERLINKA Litovel, svolanou na 21.12.2010, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka místostarostu pana Zdeňka Juráska

 

5.  Zastupitelstvo obce pověřuje :

5.1. starostu obce podpisem smlouvy o podmínkách zvláštního užívání pozemní komunikace (zřízení sjezdu a nájezdu)

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce