Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 2-2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 29.11.2010

U S N E S E N Í    č. 2-2010

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 29.11.2010

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1.  ověřovatele zápisu – pana Antonína Koláře a pana Josefa Papicu

1.2.  program 2. zasedání ZO Hnojice ve volebním období 2010-2014 ze dne 29.11.2010 včetně dodatku navrženého Ing. Milošem Fišerem

1.3.  aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.   členy kontrolního výboru : Bohumil Fröml, Alois Janíček, členy finančního výboru : Eva Macháčková, Jarmila Svozilová, členy kulturního a sociálního výboru : Marie Slimaříková, Pavla Šperlichová

1.5.   změnu podpisového vzoru pro tyto členy: Libor Kašpárek, Zdeněk Jurásek, Ing. Jarmila  Hubáčková

1.6.    v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zadání územního plánu Hnojice, který je přílohou tohoto usnesení a je závazným podkladem pro zpracování návrhu územního plánu Hnojice

1.7.   rozpočtovou změnu č. 4 v rozpočtu obce na r. 2010

1.8.   tato pravidla rozpočtového provizoria: „Po dobu rozpočtového provizoria budou výdaje obce řídit výdaji dle schváleného rozpočtu na rok 2010“

1.9.   dodavatele výměny radiátorů na čp. 91 firmu Petr Smrček Voda – topení za částku 71.598,- Kč

1.10. smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene k přípojce NN na parc. č. 743

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1.   zápis z 11. zasedání ZO, konaného dne 27.9.2010 s připomínkou Ing. Miloše Fišera

2.2.   zápis z ustavujícího zasedání ZO č. 1-2010, konaného dne 8.11.2010 bez připomínek

2.3.   zprávu o kontrole plnění usnesení č. 11/2010 ze zasedání ZO dne 27.9.2010

2.4. informace starosty o kanalizaci a ČOV

 

3. Zastupitelstvo obce zřizuje :

3.1. tyto výbory: kontrolní, finanční, sociální a kulturní

 

4.  Zastupitelstvo obce zvolilo :

4.1. za předsedu kontrolního výboru pana Václava Adama

4.2. za předseda finančního výboru Ing. Jarmilu Hubáčkovou

4.3. za předsedu kulturního a sociálního výboru slečnu Lucii Švancerovou

 

5.  Zastupitelstvo obce pověřuje :

5.1. starostu obce schválením rozpočtové změny č. 5/2010 v rozpočtu obce na r. 2010

5.2.   starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene k přípojce NN na parc.č. 743

5.3.   starostu obce dalším jednáním se společností ČEZ Distribuce a.s. ve věci navýšení celkové náhrady za věcná břemena na 214.680,- Kč a za omezení v obvyklém užívání na 65.000,- Kč za všechny pozemky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

      .………………………                                                           ………………….….

Zdeněk Jurásek                                                                            Libor Kašpárek

          místostarosta obce                                                                        starosta obce