Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 11/2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 27.9.2010

Usnesení  č. 11 / 2010

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 27.9.2010

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.    ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Romana Knoba

1.2.      program 11. zasedání ZO ze dne 27.9.2010 včetně změny navržené starostou

1.3.      aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.      smlouvu o dílo o autorském dohledu na akci „Zahradní úpravy v obci Hnojice“ za částku 20.000,-Kč

1.5.      dodavatele zhotovení Územního plánu obce Hnojice ing. arch. Vladimíra Dujku za 288.000,- Kč včetně DPH

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1.         informace ing. Bujoka o nabídce firmy ČEZ distribuce

2.2.         zápis z 10. zasedání ZO, konaného dne 30.8.2010 bez připomínek

2.3.         zprávu o kontrole plnění usnesení č. 10/2010 ze zasedání ZO dne 30.8.2010

2.4.         informace starosty obce o postupu jednání ve věci kanalizace a ČOV

2.5.         informace starosty obce o dílčím přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2010

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

3.1.         starostu obce podepsáním smlouvy o dílo o autorském dohledu na akci „Zahradní úpravy v obci Hnojice“ za částku 20.000,-Kč

3.2.         starostu obce podepsáním smlouvy o dílo na zhotovení Územního plánu obce Hnojice s ing. arch. Vladimírem Dujkou za 288.000,- Kč včetně DPH

3.3.         starostu obce podáním žádosti o dotace na zhotovení Územního plánu obce Hnojice

 

 

 

 

 

      

                                                                                   

      .…………………..                                                                                          ……………….

Jiří Vrobel                                                                                                 Libor Kašpárek

       místostarosta obce                                                                                           starosta obce