Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 10/2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 30.8.2010

Usnesení  č. 10 / 2010

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 30.8.2010

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.    ověřovatele zápisu – pana Zdeňka Juráska a paní Marii Polovou

1.2.      program 10. zasedání ZO ze dne 30.8.2010

1.3.      aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.    rozpočtovou změnu č. 3

1.5.      zařazení dalších lokalit, které byly součástí schváleného zadání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Hnojice do záměrů k prověření v novém územním plánu Hnojice

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1.         zápis z 8. zasedání ZO, konaného dne 26.7.2010 bez připomínek

2.2.         zápis z 9. zasedání ZO, konaného dne 10.8.2010 bez připomínek

2.3.         zprávu o kontrole plnění usnesení č. 8/2010 ze zasedání ZO dne 26.7.2010

2.4.         zprávu o kontrole plnění usnesení č. 9/2010 ze zasedání ZO dne 10.8.2010

2.5.         informace starosty obce o postupu jednání ve věci kanalizace a ČOV

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    u k l á d á :

3.1.      starostovi obce dokončit financování 4. změny ÚP do příštího zasedání ZO

 

4. Zastupitelstvo obce Hnojice    v y d á v á :

4.1.    změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Hnojice, dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona,§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

 

 

 

 

 

      

                                                                                  

      .…………………..                                                                                         ……………….

Jiří Vrobel                                                                                                  Libor Kašpárek

       místostarosta obce                                                                                           starosta obce