Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 8/2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 26.7.2010

Usnesení  č. 8 / 2010

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 26.7.2010

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.      ověřovatele zápisu – ing. Miloše Fišera a pana Petra Smrčka

1.2.      program 8. zasedání ZO ze dne 26.7.2010

1.3.      aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.      dodavatele projektové dokumentace na akci Revitalizace Nádržky firmu VISSO, s.r.o.

1.5.      zahájení opravy místnosti v budově MŠ pro muzeum obce Hnojice

1.6.      zapůjčení kontejneru na odpad a jeho umístění na pozemku parc. č. 771/7 včetně popelnic na sklo a plasty

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1.      zápis ze 7. zasedání ZO, konaného dne 28.6.2010 bez připomínek

2.2.      zprávu o kontrole plnění usnesení č. 7/2010 ze zasedání ZO dne 28.6.2009

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

3.1.      starostu podepsáním smlouvy o dílo na akci Revitalizace Nádržky s firmou VISSO, s.r.o.

3.2.      starostu obce k jednání ve věci kompenzace dané újmy

 

4. Zastupitelstvo obce Hnojice   n a v r h u j e :       

4.1.      požadovat vybudování dětského hřiště na území obce a nebo poplatek za věcná břemena a jednorázovou náhradu za omezení v obvyklém užívání nemovitostí v desetinásobné výši

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

      .…………………..                                                                                              ……………….

Jiří Vrobel                                                                                           Libor Kašpárek

       místostarosta obce                                                                                     starosta obce