Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 7/2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 28.6.2010

Usnesení  č. 7 / 2010

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 28.6.2010

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.   ověřovatele zápisu – pana Zdeňka Juráska a paní Marii Polovou

1.2.    program 7. zasedání ZO ze dne 28.6.2010 včetně změny navržené starostou

1.3.    aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.   rozpočtovou změnu č. 2/2010  

1.5.    vytvoření Muzea obce Hnojice v 1. patře MŠ Hnojice

1.6.   uspořádání pracovní porady se zástupcem firmy Visso, s.r.o.

1.7.   zpracovatele výběrového řízeni na akci Zahradní úpravy v obci Hnojice firmu INVEST CZ, a.s.

1.8.    zástupce obce – členy hodnotitelské komise starostu obce pana Libora Kašpárka a pana Romana Knoba

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1.    zápis z 6. zasedání ZO, konaného dne 28.6.2010 bez připomínek

2.2.    zprávu o kontrole plnění usnesení č. 6/2010 ze zasedání ZO dne 28.6.2009

2.3.    cenové nabídky firem Visso s.r.o., AQUA PROCON s.r.o. a TERRA –pozemkové úpravy s.r.o. za výše uvedené ceny

2.4.   stanoviska ČEZ distribuce k požadavkům na připojení pěti nových odběrných míst pro přečerpávací stanice kanalizace

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

3.1.    starostu obce podepsáním mandátní smlouvy s firmou INVEST CZ, a.s.

3.2.    starostu obce k jednání o získání parcel č. 769 a 824 do majetku obce a vyvoláním jednání o vyřešení majetkových vztahů k parcele č. 827, případně o sepsání smlouvy s ÚZSVM

 

4. Zastupitelstvo obce Hnojice    u k l á d á :

4.1.    starostovi obce zjištění náležitostí na stavebním úřadě a zjištění orientačních nákladů na vytvoření muzea

 

5. Zastupitelstvo obce Hnojice   d o p o r u č u j e :       

5.1.    odložit sepsání smluv do doby realizace akce