Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 6/2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 31.5.2010

Usnesení  č. 6 / 2010

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 31.5.2010

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.    ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Oldřicha Tiefenbacha

1.2.    program 6. zasedání ZO ze dne 31.5.2010

1.3.    aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.    rozpočtovou změnu č. 1/2010  

1.5.    závěrečný účet obce za rok 2009, obsahující údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o zhodnocení finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2009 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2009 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad

1.6.    dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené mezi Voktila Trans s.r.o. a obcí Hnojice

1.7.    smlouvu o výpujčce s paní V.H. ve výši 44.000,-Kč

1.8.    zpracovatele Průzkumů a rozborů obce Hnojice Ing. arch. Vladimíra Dujku

1.9.    smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s SSOK

1.10.  dodatek č. 2 ke kupní smlouvě č. 1 – 20 – 018 / 05 ze dne 7.9.2006 mezi SMP Net s.r.o. a obcí Hnojice

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1.    zápis z 5. zasedání ZO, konaného dne 29.4.2010 bez připomínek

2.2.    zprávu o kontrole plnění usnesení č. 5/2010 ze zasedání ZO dne 29.4.2009

2.3.    informace starosty obce o postupu jednání ve věci kanalizace a ČOV

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

3.1.    starostu obce podepsáním dodatku č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené mezi Vojtila Trans s.r.o. a obcí Hnojice

3.2.    starostu obce podepsáním smlouvy o výpujčce s paní V.H. ve výši 44.000,-Kč

3.3.    starostu obce podepsáním smlouvy o dílo na zpracování Průzkumů a rozborů obce Hnojice s Ing. arch. Vladimíra Dujku

3.4.    starostu obce podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s SSOK

3.5.    starostu obce podepsáním dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 1 – 20 – 018 / 05 ze dne 7.9.2006 mezi SMP Net s.r.o. a obcí Hnojice

4. Zastupitelstvo obce Hnojice    u k l á d á :

4.1.    starostovi obce oslovit specializované firmy, aby podaly nabídku na výběrové řízení na dodavatele na akci Zahradní úpravy v obci Hnojice

       

 

 

 

                                                                                         

      .…………………..                                                                                              ……………….

Jiří Vrobel                                                                                           Libor Kašpárek

       místostarosta obce                                                                                      starosta obce