Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 5/2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 26.4.2010

Usnesení  č. 5 / 2010

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 26.4.2010

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Petra Smrčka a pana Romana Knoba

1.2. program 5. zasedání ZO ze dne 26.4.2010

1.3. aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4. kupní smlouvu o prodeji studny na pozemku p.č. 273/1, k.ú. Hnojice s OSBD Olomouc se sídlem v Uničově

1.5. poskytnutí příspěvků Charitě Šternberk ve výši 3.000,- Kč na Denní pobyt Rozkvět a 30.000,-Kč na činnost Charitní ošetřovatelské služby

1.6. uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“

1.7. dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se společností REMIT s.r.o.

1.8. koupi traktorové sekačky za cenu do 200.000,- Kč včetně DPH. Konkrétní typ bude vybrán na pracovní poradě

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1. zápis ze 4. zasedání ZO, konaného dne 29.3.2010 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 4/2010 ze zasedání ZO dne 29.3.2009

2.3. informace starosty obce o postupu jednání ve věci kanalizace a ČOV

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

3.1. starostu obce podepsáním kupní smlouvy o prodeji studny na pozemku p.č. 273/1, k.ú. Hnojice s OSBD Olomouc se sídlem v Uničově

3.2. starostu obce podepsáním smluv o poskytnutí příspěvků Charitě Šternberk

3.3. starostu obce podepsáním smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“

3.4. starostu obce podepsáním dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo se společností REMIT s.r.o.

 

4. Zastupitelstvo obce Hnojice    u k l á d á :

4.1. starostovi do příštího zasedání předložit návrh dodatku ke smlouvě s RWE o věcných břemenech

4.2. kontrolnímu výboru splnění dotačních podmínek na akci „Výstavba nového veřejného osvětlení a výstavba a rekonstrukce obecního rozhlasu“

4.3. starostovi, aby do příštího zasedání oslovil tři společnosti na zpracování nabídky na revitalizaci nádržky a informoval o tom zastupitelstvo

4.4. starostovi, aby na příštím zasedání informoval, jak mají v okolních obcích vyřešenou problematiku volného pobíhání psů

 

5. Zastupitelstvo obce Hnojice    v y d á v á :

5.1. změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Hnojice, dle ustanovení § 6 odst. 5 písmo c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 k vyhlášce Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

 

6. Zastupitelstvo obce Hnojice    d e l e g u j e :

6.1. zástupce obce Hnojice na Valnou hromadu VHS ČERLINKA Litovel, svolanou na 20.5.2010, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka místostarostu obce pana Jiřího Vrobela

           

 

 

 

                                                                                         

  .…………………..                                                                                      ……………….

Jiří Vrobel                                                                                     Libor Kašpárek

     místostarosta obce                                                                                          starosta obce