Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 4/2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 29.3.2010

Usnesení  č. 4 / 2010

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 29.3.2010

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Zdeňka Juráska a pana Romana Knoba

1.2. program 4. zasedání ZO ze dne 29.3.2010 včetně změny navržené starostou

1.3. aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4. záměr odprodat obecní studnu OSBD Olomouc

1.5. smlouvy o nájmu pozemků se ZD Hnojice

1.6. smlouvu o věcném břemeni se společností ČEZ Distribuce

1.7. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1. zápis ze 3. zasedání ZO, konaného dne 29.3.2010 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 3/2010 ze zasedání ZO dne 1.3.2009

2.3. zápis z pracovní porady s představiteli firmy SEPARA-EKO

2.4. informace starosty obce o postupu jednání ve věci kanalizace a ČOV

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

3.1. starostu obce podepsáním smluv o nájmu pozemků se ZD Hnojice

3.2. starostu obce podepsáním smlouvy o věcném břemeni se společností ČEZ Distribuce

3.3. starostu obce podepsáním smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce

3.4. starostu obce jednáním s SSOK o úhradě věcných břemen potřebných sjednat pro položení kanalizace

 

 

                                                                                                     

  .…………………..                                                                                      ……………….

Jiří Vrobel                                                                                     Libor Kašpárek

     místostarosta obce                                                                                          starosta obce