Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 3/2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 1.3.2010

Usnesení  č. 3 / 2010

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 1.3.2010

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a ing. Miloše Fišera

1.2. program 3. zasedání ZO ze dne 1.3.2010 a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.3. převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ

1.4. finanční příspěvek TJ Sokol Hnojice na rok 2010 ve výši 70.000,- Kč a proplacení loni schválené dotace ve výši 70.000,- Kč v letošním roce

1.5. finanční příspěvek občanskému sdružení Hagnózek na rok 2010 ve výši 20.000,- Kč

1.6. finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2010 ve výši 100.000,- Kč

1.7. schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2010 v předložené podobě

1.8. dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012021–09 uzavřené dne 24.2.2009 včetně dodatku č. 1 mezi Veolia Transport Morava a.s. (dále jen dopravce) a obcí Hnojice (dále jen objednatel)

1.9. smlouvu o dílo s ing. arch Dujkou na změnu č. 6 ÚP Hnojice

1.10. prodloužení termínu rozvazovací podmínky v Kupní smlouvě (s firmou SUNNY FARM s.r.o) ze dne 1.6.2009 o jeden rok, tj. do 31.12.2011

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

2.1. starostu podepsáním dodatku č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012021–09 uzavřené dne 24.2.2009 včetně dodatku č. 1 mezi Veolia Transport Morava a.s. (dále jen dopravce) a obcí Hnojice (dále jen objednatel)

2.2. starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s ing. arch Dujkou na změnu č. 6 ÚP Hnojice

2.3. starostu obce podepsáním dodatku o prodloužení termínu rozvazovací podmínky v Kupní smlouvě (s firmou SUNNY FARM s.r.o) ze dne 1.6.2009 o jeden rok, tj. do 31.12.2011

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

3.1. zápis z 1. zasedání ZO konaného dne 25.1.2010 bez připomínek

3.2. zápis z 2. zasedání ZO konaného dne 1.2.2010 bez připomínek

3.3. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 1/2010 ze zasedání ZO dne 25.1.2010

3.4. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 2/2010 ze zasedání ZO dne 1.2.2010

3.3. informace starosty obce o postupu jednání ve věci kanalizace a ČOV

 

 

                                                                                                      

  .…………………..                                                                                      ……………….

Jiří Vrobel                                                                                     Libor Kašpárek

     místostarosta obce                                                                                          starosta obce