Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 2/2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 1.2.2010

Usnesení  č. 2 / 2010

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 1.2.2010

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Petra Smrčka

1.2. program 2. zasedání ZO ze dne 1.2.2010 včetně změny navržené starostou

1.3. aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4. zařazení nemovité věci – kříže na hřbitově, p.č.135, k.ú. Hnojice, v odhadní ceně 390.000,- Kč, do majetku obce

1.5. zhotovitele rekonstrukce kříže na hřbitově BcA. Martina Parobka a BcA. Lucii Parobkovou

1.6. podání žádosti na dotaci na restaurování kříže na hřbitově z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

2.1. starostu obce podepsáním smlouvy o dílo na rekonstrukci kříže na hřbitově s podmínkou, že smlouva bude platná jen v případě, že na tuto akci bude získána dotace

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

  .…………………..                                                                                      ……………….

Jiří Vrobel                                                                                     Libor Kašpárek

     místostarosta obce                                                                                          starosta obce