Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 1/2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 25.1.2010

Usnesení  č. 1 / 2010

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 25.1.2010

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Zdeňka Juráska a pana Romana Knoba

1.2. program 1. zasedání ZO ze dne 25.1.2010 a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.3. prodej studny na parcele 273/1 Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Olomouc se sídlem v Uničově za odhadní cenu

1.4. podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého kraje, oblast podpory č.3 na pořízení studií, průzkumů a rozborů potřebných pro pořízení Územního plánu Obce Hnojice

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

2.1. starostu obce dalším jednáním s Okresním stavebním bytovém družstvem Olomouc ve věci prodeje studny

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

3.1. zápis z 10. zasedání ZO konaného dne 14.12.2009 bez připomínek

3.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 10/2009 ze zasedání ZO dne 14.12.2009

3.3. zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2009

3.4. zprávu o činnosti Finančního výboru za rok 2009

3.5. informace starosty obce o postupu jednání ve věci kanalizace a čistírny odpadních vod

 

 

 

 

 

                                                                                                     

  .…………………..                                                                                      ……………….

Jiří Vrobel                                                                                     Libor Kašpárek

     místostarosta obce                                                                                          starosta obce