Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 10/2009 veřejného zasedání zastupitelstva obce 14.12.2009

Usnesení  č. 10 / 2009

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 14.12.2009

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.   ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a ing. Miloše Fišera

1.2.   program 10. zasedání ZO ze dne 14.12.2009

1.3.   aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.   smlouvu o dílo s ing. Olgou Žákovou o zpracování projektové dokumentace zahradních úprav na parcelách v k.ú. Hnojice

1.5.   podání žádosti o dotaci na akci „Úprava zeleně v obci Hnojice“ z operačního programu Životní prostředí prioritní osa č. 6 v předpokládané výši 1.852.272,- Kč

1.6.   smlouvu o neinvestičních nákladech se Základní školou Štěpánov, okres Olomouc, Příspěvková organizace

1.7.   přijetí daru od paní VH – ideální poloviny RD č.p. 85 Hnojice včetně všech ostatních nemovitostí zapsaných na LV 540.

1.8.   v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) záměr pořízení územního plánu Hnojice.

1.9.   určeného zastupitele pro pořízení tohoto územního plánu Hnojice starostu obce pana Libora Kašpárka

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1.   zápis z 9. zasedání ZO konaného dne 23.11.2009 bez připomínek

2.2.   zprávu o kontrole plnění usnesení č. 9/2009 ze zasedání ZO dne 23.11.2009

2.3.   informace starosty obce o postupu jednání ve věci kanalizace a čistírny odpadních vod     

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

3.1.   starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s ing. Olgou Žákovou o zpracování projektové dokumentace zahradních úprav na parcelách v k.ú. Hnojice

3.2.   starostu obce podepsáním smlouvy o neinvestičních nákladech se Základní školou Štěpánov, okres Olomouc, Příspěvková organizace

3.3.   starostu podpisem darovací smlouvy, nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce s paní VH, to vše pod podmínkou, že druhá ideální polovina nemovitosti bude zakoupena od pana MK za podmínek schválených na zasedání zastupitelstva obce č. 4/2009

3.4.   starostu obce pana Libora Kašpárka podáním žádosti o pořízení územního plánu Hnojice pořizovateli – odboru stavebnímu Městského úřadu ve Šternberku

3.5.   starostu obce spolu s členy finančního výboru projednat se ZD Hnojice novou nájemní smlouvu a čištění komunikací zejména po řepné kampani

4. Zastupitelstvo obce Hnojice   d e l e g u j e :

4.1.   zástupce obce Hnojice na Valnou hromadu VHS ČERLINKA Litovel, svolanou na 17.12.2009, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka místostarostu obce pana Jiřího Vrobela

 

 

 

 

 

.…..………………..                                                                                     …….…………….

  Jiří Vrobel                                                                                                Libor Kašpárek

místostarosta obce                                                                                          starosta obce