Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 9/2009 veřejného zasedání zastupitelstva obce 23.11.2009

Usnesení  č. 9 / 2009

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 23.11.2009

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.   ověřovatele zápisu – pana Zdeňka Juráska a pana Romana Knoba

1.2.   program 9. zasedání ZO ze dne 23.11.2009 včetně změny navržené panem Knobem

1.3.   aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.   rozpočtovou změnu č. 4 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2009

1.5.   proplacení ztráty na vodovodu za rok 2008 společnosti VHS Čerlinka s.r.o. ve výši 83.198,- Kč

1.6.   dodatek ke smlouvě s firmou REMIT s.r.o.

1.7.   tato pravidla rozpočtového provizoria: „Po dobu rozpočtového provizoria se budou výdaje obce řídit výdaji dle schváleného rozpočtu na rok 2009 se změnou: 4.000.000,- Kč z § 6408, položky 5169 rezerva bude přesunuto na § 2321, položka 6121 výstavba kanalizace a ČOV“

1.8.   aby se v příštím roce konala zasedání zastupitelstva obce každé poslední pondělí v měsíci 

1.9.   aby na každém zasedání byl samostatný bod diskuse

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1.   zprávu o kontrole plnění usnesení č. 8/2009 ze zasedání ZO dne 5.10.2009

2.2.   zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2009 

2.3.   proplacení ztráty na vodovodu za r. 2008 společnosti VHS Čerlinka s.r.o. ve výši 83.198,- Kč

2.3.   dodatek ke smlouvě s firmou REMIT s.r.o.

2.4.   postup starosty při jednání o odstoupení od kupní smlouvy s paní Hanou Staroštíkovou

2.5.   informace starosty obce o postupu jednání s dotčenými orgány k získání potřebných povolení pro možnost podání žádosti o dotace

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

3.1.   starostu obce schválením rozpočtové změny č. 5/2009

3.2.   starostu obce podepsáním dodatku ke smlouvě s firmou REMIT s.r.o.

3.3.   starostu podepsáním dodatku ke kupní smlouvě s paní Piňosovou ze dne 14.12.2005, v němž bude prodloužena lhůta k započetí výstavby RD na parcele 248/99 manželi Piňosovými do 30.9.2010 a zároveň formulována rozvazovací podmínka při nedodržení tohoto termínu

 

4. Zastupitelstvo obce Hnojice   o d k l á d á :

4.1.   projednání bodu č. 10 „Schválení smlouvy o neinvestičních nákladech se Základní školou Štěpánov“ na příští zasedání ZO

 

5. Zastupitelstvo obce Hnojice   r u š í :

5.1.   body číslo 1.7. a 3.4. usnesení z veřejného zasedání č. 8/2009

        

 

 

 

 

  .…..………………..                                                                                   …….…………….

Jiří Vrobel                                                                                     Libor Kašpárek

     místostarosta obce