Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 8/2009 veřejného zasedání zastupitelstva obce 5.10.2009

Usnesení  č. 8 / 2009

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 5.10.2009

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.   ověřovatele zápisu – ing. Miloše Fišera a pana Petra Smrčka

1.2.   program 8. zasedání ZO ze dne 5.10.2009

1.3.   aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.   rozpočtovou změnu č. 3 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2009

1.5.   dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Veolia Transport Morava a.s.

1.6.   dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Vojtila Trans s.r.o.

1.7.   odstoupení od kupní smlouvy s paní LP

1.8.   odstoupení od kupní smlouvy s paní HS

1.9.   proplacení faktury firmě Milan Naňák MIROM ve výši 59.538,00 Kč za výměnu světel v MŠ Hnojice

1.10. dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Hnojice, se sídlem Hnojice č.p. 59, příspěvková organizace, ze dne 24.9.2002

1.11.   dodavatele oplocenky kolem pozemku 671/3 pana Volodimira Pikha za cenu do 20.000,- Kč

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1.   zápis ze 7. zasedání ZO konaného dne 13.7.2009 bez připomínek

2.2.   zprávu o kontrole plnění usnesení č. 7/2009 ze zasedání ZO dne 13.7.2009

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

3.1.   starostu podepsáním dodatku č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Veolia Transport Morava a.s.

3.2.   starostu podepsáním dodatku č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou Vojtila Trans s.r.o.

3.3.   starostu obce dalším jednáním s firmou REMIT o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a případně oslovit další svozové firmy

3.4.   starostu obce učinit právní kroky k znovuzískání parcely 248/99 o výměře 1.012 m2 k.ú. Hnojice do vlastnictví obce, včetně soudního vymáhání prostřednictvím právního zástupce

3.5.   starostu obce učinit právní kroky k znovuzískání parcely 248/107 o výměře 1.140 m2 k.ú. Hnojice do vlastnictví obce, včetně soudního vymáhání prostřednictvím právního zástupce

3.6.   starostu obce jednáním s orgány Mze a dalšími dotčenými orgány k provedení změny PRVKOK

3.7.   starostu podepsáním dodatku č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Hnojice, se sídlem Hnojice č.p. 59, příspěvková organizace, ze dne 24.9.2002

3.8.   starostu podepsáním smlouvy o dílo na pořízení oplocenky kolem pozemku 671/3 za cenu do 20.000,- Kč

 

4. Zastupitelstvo obce Hnojice   u k l á d á :

4.1.   starostovi projednat s ředitelkou MŠ správný postup při navyšování prací

 

 

 

  .…..………………..                                                                                   …….…………….

Jiří Vrobel                                                                                     Libor Kašpárek

     místostarosta obce                                                                                 starosta obce