Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 6/2009 veřejného zasedání zastupitelstva obce 29.6.2009

Usnesení  č. 6 / 2009

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 29.6.2009

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.   ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a ing. Miloše Fišera

1.2.   program 6. zasedání ZO ze dne 29.6.2009 včetně změny navržené starostou a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.3.   dodavatele na Poradenské služby při získávání dotací z fondů EU pro projekt „Hnojice – Kanalizace a ČOV“ konsorcium firem IPI v.o.s. a SBW pro s.r.o.

1.4.   rozpočtovou změnu č. 2/2009 v předložené podobě

1.5.   smlouvy o zřízení věcných břemen na parcely č. 776/5 a 248/49 ve prospěch ČEZ Distribuce

1.6.   smlouvu o zastoupení s ing. Zdeňkem Beněm 

1.7.   přijetí sponzorského daru MŠ Hnojice od firmy FLEXO – MORAVA s.r.o. ve výši 3.000,-Kč  

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1.   zápis z 5. zasedání ZO konaného dne 25.5.2009

3.2.   zprávu o kontrole  plnění usnesení č. 5/2009 ze zasedání ZO dne 25.5.2009

3.3.   informace starosty o činnosti orgánů obce

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

3.1.   starostu podpisem smluv o zřízení věcných břemen na parcely č. 776/5 a 248/49 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.

3.2.   starostu obce podpisem smlouvy o zastoupení s ing. Zdeňkem Beněm

3.3.   starostu obce jednáním s majitelkami pozemků v Lokalitě Rybník, které ještě nezačaly stavět, k nápravě situace

4. Zastupitelstvo obce Hnojice   o d k l á d á :

4.1.   projednání koupě ideální poloviny spoluvlastnického podílu domu č.85 včetně pozemků zapsaných na LV 540 na příští zasedání

5. Zastupitelstvo obce Hnojice   n e s c h v a l u j e :

5.1.   zabezpečení veřejné služby obcí Hnojice