Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 5/2009 veřejného zasedání zastupitelstva obce 25.5.2009

Usnesení č. 5 / 2009

ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 25.5.2009

1. Zastupitelstvo obce Hnojice s c h v a l u j e :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Romana Knoba a pana Petra Smrčka

1.2. program 5. zasedání ZO ze dne 25.5.2009 a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.3. částku 69.953,-Kč jako náhradu za škodu vzniklou špatným zapojením elektroinstalace u akumulačních kamen

1.4. pracovní poradu na středu 27.5.2009 v 19 hodin v budově záložny

1.5. poskytnutí příspěvku Charitě Šternberk ve výši 3.000,- Kč na Denní pobyt Rozkvět a 27.000,-Kč na činnost Charitní ošetřovatelské služby

1.6. dodavatele akce „rekonstrukce a rozšíření obecního rozhlasu“ firmu JD ROZHLASY s.r.o.

1.7. smlouvu o dílo na Zpracování změny č.5 Územního plánu sídelního útvaru Hnojice s ing. arch. Vladimírem Dujkou

1.8. výjimku z počtu dětí z 24 na 25 dětí na dobu neurčitou

1.9. zaplacení členského příspěvku SMS ČR

2. Zastupitelstvo obce Hnojice b e r e n a v ě d o m í :

2.1. zápis ze 4. zasedání ZO konaného dne 27.4.2009 s připomínkou pana Tiefenbacha

3.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č.4/2009 ze zasedání ZO dne 27.4.2009

3.3. informace starosty o činnosti orgánů obce

3.4. petici občanů týkající se nárůstu provozu kamionů

3. Zastupitelstvo obce Hnojice p o v ě ř u j e :

3.1. starostu podpisem smluv o poskytnutí příspěvku Charitě Šternberk ve výši 3.000,- Kč na Denní pobyt Rozkvět a 27.000,-Kč na činnost Charitní ošetřovatelské služby

3.2. starostu obce podepsáním smlouvy o dílo na Zpracování změny č.5 Územního plánu sídelního útvaru Hnojice s ing. arch. Vladimírem Dujkou

3.3. starostu vyvolat jednání s KÚ odborem dopravy

4. Zastupitelstvo obce Hnojice o d k l á d á :

4.1. projednání koupě ideální poloviny spoluvlastnického podílu domu č.85 včetně pozemků zapsaných na LV 540 na příští zasedání

.…..……………….. …….…………….

Jiří Vrobel Libor Kašpárek

místostarosta obce starosta obce