Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 4/2009 veřejného zasedání zastupitelstva obce 27.4.2009

Usnesení č. 4 / 2009

ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 27.4.2009

1. Zastupitelstvo obce Hnojice s c h v a l u j e :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a ing Miloše Fišera

1.2. program 4. zasedání ZO ze dne 27.4.2009 včetně změn navržených starostou a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.3. doplnit do zápisu připomínku pana Tiefenbacha

1.4. koupi ideální poloviny spoluvlastnického podílu domu č.85 včetně pozemků zapsaných na LV 540 nejvýše za cenu 80.000,-Kč

1.5. kupní smlouvu mezi Obcí Hnojice a firmou SUNNY FARM s.r.o. o prodeji parc.č.248/29 k.ú. Hnojice za cenu 200,-Kč/m2

1.6. v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání 6. změny územního plánu sídelního útvaru Hnojice (soubor změn), který je přílohou tohoto usnesení a je závazným podkladem pro zpracování návrhu 6. změny územního plánu sídelního útvaru Hnojice

1.7. rozpočtovou změnu č. 1/2009 v předložené podobě

1.8. variantu číslo 1 rekonstrukce návsi

1.9. dodavatele veřejného osvětlení v „Lokalitě Rybník“ firmu Elektroinstalace sdružení TOON, Karafiátova 30, 779 00 Olomouc

1.10. zpracování projektu kanalizace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení za cenu celkem 522.000,-Kč bez DPH

1.11. Smlouvu o závazku veřejné služby se společností Vojtila Trans s.r.o.

2. Zastupitelstvo obce Hnojice b e r e n a v ě d o m í :

2.1. zápis z 3. zasedání ZO konaného dne 30.4.2009 s připomínkou pana Tiefenbacha

3.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č.3/2009 ze zasedání ZO dne 30.3.2009

3.3. informace starosty o činnosti orgánů obce

3. Zastupitelstvo obce Hnojice p o v ě ř u j e :

3.1. starostu podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Hnojice a firmou SUNNY FARM s.r.o. o prodeji parc.č.248/29 k.ú. Hnojice za cenu 200,-Kč/m2

3.2. starostu podpisem smlouvy na zpracování projektu kanalizace pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení za cenu celkem 522.000,-Kč bez DPH

3.3. starostu obce podpisem Smlouvy o závazku veřejné služby se společností Vojtila Trans s.r.o.

4. Zastupitelstvo obce Hnojice d e l e g u j e :

4.1. zástupce obce Hnojice na Valnou hromadu VHS ČERLINKA Litovel, svolanou na 19.5.2009, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka místostarostu obce pana Jiřího Vrobela

5. Zastupitelstvo obce Hnojice o d k l á d á :

5.1. výběr dodavatele rekonstrukce a rozšíření obecního rozhlasu na příští zasedání

.…..……………….. …….…………….

Jiří Vrobel Libor Kašpárek

místostarosta obce starosta obce