Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 3/2009 veřejného zasedání zastupitelstva obce 30.3.2009

Usnesení č. 3 / 2009

ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 30.3.2009

1. Zastupitelstvo obce Hnojice s c h v a l u j e :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Romana Knoba a pana Petra Smrčka

1.2. program 3. zasedání ZO ze dne 30.3.2009 a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.3. podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na akci „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého – II.etapa“

1.4. závěrečný účet obce za rok 2008, obsahující údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Jedná se o zhodnocení finančního hospodaření obce a jí zřízené příspěvkové organizace MŠ Hnojice a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce Hnojice za rok 2008 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření obce Hnojice za rok 2008 podle § 2 a 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Hnojice, a to bez výhrad

1.5. prodej pozemku parc.č.771/5 k.ú.Hnojice panu VA za cenu 50,-Kč/m2 přičemž náklady spojené s prodejem pozemku platí kupující

1.6. výběr firmy Sunny Farm, s.r.o. pro prodej pozemku parc. č. 248/29 k.ú. Hnojice za cenu 200,-Kč/m2. Podmínky kupní smlouvy budou projednány se zástupci firmy na pracovní poradě dne 8.4.2009

1.7. drátovou technologii pro rozšíření obecního rozhlasu

1.8. zpracování změny projektu kanalizace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí za cenu celkem 106.000,-Kč bez DPH firmou Aqua Procon

1.9. pořizovatele projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a prováděcí projekt na KČOV včetně stabilizační nádrže firmu EKOS HRNČÍŘ za cenu 460.398,-Kč včetně DPH

1.10. dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s VHS Čerlinka s.r.o.

1.11. proplacení faktury firmě MYFA ve výši 56.728,-Kč za opravu havárie kanalizace před poštou

1.12. proplacení faktury firmě Aqua Procon za práce dle smlouvy 235806 ve výši 47.600,-Kč

1.13. převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace obce – MŠ Hnojice k datu 31.12.2008 do rezervního fondu MŠ Hnojice

1.14. vyřazení multifunkčního zařízení HP Office Jet G 55 z majetku Obce Hnojice a jeho bezúplatný převod na MŠ Hnojice

2. Zastupitelstvo obce Hnojice p o v ě ř u j e :

2.1. starostu obce vyzvat majitele – SÚSOK k neodkladnému pokácení 2 ks topolů z důvodu havarijního stavu

2.2. starostu podpisem smlouvy s firmou Aqua Procon na zpracování změny projektu kanalizace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí

2.3. starostu podpisem smlouvy na pořízení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a prováděcí projekt na KČOV včetně stabilizační nádrže firmu EKOS HRNČÍŘ

2.4. starostu obce Hnojice jednat s firmou Mario Caruzzi o náhradě vzniklé škody

2.5. starostu obce Hnojice jednat s firmou Mario Caruzzi o nápravě zjištěných nedostatků při rekonstrukci budovy záložny

2.6. starostu obce podepsáním dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s VHS Čerlinka s.r.o.

2.7. starostu obce dalším jednáním s paní LS ohledně odprodeje pozemku p.č. 430/2, k.ú. Hnojice, za cenu 1,-Kč/m2

3. Zastupitelstvo obce Hnojice b e r e n a v ě d o m í :

3.1. zápis z 1. zasedání ZO konaného dne 23.1.2009 bez připomínek

3.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č.2/2009 ze zasedání ZO dne 23.2.2009

3.3 informace předsedů kontrolního a finančního výboru o činnosti těchto výborů v roce 2008

4. Zastupitelstvo obce Hnojice u k l á d á :

4.1. starostovi uskutečnit a vyhodnotit anketu mezi občany na výběr varianty rekonstrukce náměstí

4.2. panu Tiefenbachovi dodat další dvě nabídky na dodavatele veřejného osvětlení v „Lokalitě Rybník“

5. Zastupitelstvo obce Hnojice v y d á v á :

5.1. změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Hnojice, dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

6. Zastupitelstvo obce Hnojice o d k l á d á :

6.1. bod č.11 výběr dodavatele veřejného osvětlení v „Lokalitě Rybník“

6.2. výběr dodavatele rekonstrukce obecního rozhlasu na příští zasedání

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Podepsaný originál usnesení je v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.