Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 2/2009 veřejného zasedání zastupitelstva obce 23.2.2009

Usnesení č. 2 / 2009

ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 23.2.2009

1. Zastupitelstvo obce Hnojice s c h v a l u j e :

1.1. ověřovatele zápisu – ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Juráska

1.2. program 2. zasedání ZO ze dne 23.2.2009 včetně změny navžené starostou a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.3. Smlouvu o závazku veřejné služby se společností Veolia Transport Morava a.s.

1.4. v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání 5. změny Územního plánu sídelního útvaru Hnojice, který je přílohou tohoto usnesení a je závazným podkladem pro zpracování návrhu 5. změny Územního plánu sídelního útvaru Hnojice

1.5. schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2009 v předložené podobě

1.6. podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“

1.7. dodavatele zařízení pro Czech POINT firmu Computer Systém cz s.r.o. za podmínek odpovídajících vypsané dotaci

1.8. realizaci akce „Výstavba nového veřejného osvětlení a výstavba a rekonstrukce obecního rozhlasu“ a podání žádosti o dotaci na tuto akci v rámci Programu obnovy venkova olomouckého kraje 2009 (dotační titul č.1). V případě schválení a přidělení dotace bude spoluúčast obce činit nejméně 40%

1.9. vypuštění bodů 10 a 11 z dnešního programu zasedání

1.10. přesunutí bodu číslo 12 na příští zasedání ZO z důvodů nedostatečných podkladů

1.11. navýšení poplatku za pronájem a služby u urnového místa na celkovou částku 45,-Kč

2. Zastupitelstvo obce Hnojice p o v ě ř u j e :

2.1. starostu, aby vešel v jednání se starosty okolních obcí, aby byl vyvinut tlak na kraj, aby naše trasa byla začleněna do IDOSu s tím, že starosta na příštím zasedání podá zprávu

2.2. starostu obce podepsáním Smlouvy o závazku veřejné služby se společností Veolia Transport Morava a.s.

3. Zastupitelstvo obce Hnojice b e r e n a v ě d o m í :

3.1. zápis z 1. zasedání ZO konaného dne 23.1.2009 bez připomínek

3.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 1/2009 ze zasedání ZO dne 26.1.2009

4. Zastupitelstvo obce Hnojice u k l á d á :

4.1. starostovi prověřit spotřebu elektrické energie na budově pošty. Termín příští zasedání ZO

4.2. kontrolnímu výboru prověřit akci Rekonstrukce budovy záložny a zjistit především, kdo a jakým způsobem tam prováděl rozvody elektřiny

5. Zastupitelstvo obce Hnojice r u š í :

5.1. cenu za pronájem a služby u urnového místa, schválenou na 10. zasedání ZO v roce 2008

.…..……………….. …….…………….

Jiří Vrobel Libor Kašpárek

místostarosta obce starosta obce