Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 1/2009 veřejného zasedání zastupitelstva obce 26.1.2009

Usnesení č. 1 / 2009

ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 26.1.2009

1. Zastupitelstvo obce Hnojice s c h v a l u j e :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a paní Marii Polovou

1.2. program 1. zasedání ZO ze dne 26.1.2009 a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.3. úhradu ztráty na vodovodu za rok 2007 ve výši 54.329,-Kč

1.4. plán financování obnovy kanalizace

1.5. OZV 1/09 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.6. v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení Souboru změn č. 6 územního plánu sídelního útvaru Hnojice v dílčích změnách: u parc.č. 489/2, 490/1, 253/1, 254/2, 546/2, 546/3, 592/1, 667, 591, 248/2, 248/17, 271, 579/6, 247/1, 248/14 vše k.ú. Hnojice, bude změna využití funkční plochy na UBI – plochy individuálního bydlení (v rodinných domcích)

1.6. proplacení faktury firmě MYFA za dokončení prací v „Lokalitě Rybník“ ve výši 73.297,-Kč

1.7. využití místnosti bývalé lékařské ordinace ke schůzkám maminek s dětmi

2. Zastupitelstvo obce Hnojice p o v ě ř u j e :

2.1. starostu obce o sepsání smlouvy o dílo s panem Zdeňkem Juráskem na opravu střechy garáže pro traktůrek za částku 39.567,50 Kč vč. DPH

2.2. starostu uzavíráním smluv o provedení stavby s jednotlivými stavebníky

2.3. starostu obce zjištěním objemu prací na opravě havárie kanalizace před poštou a případné snížení fakturované částky

2.4. starostu vypracováním provozního řádu pro místnost pro maminky a určením zodpovědné osoby v termínu do konce ledna

3. Zastupitelstvo obce Hnojice b e r e n a v ě d o m í :

3.1. zápis ze zasedání ZO konaného dne 1.12.2008 bez připomínek

3.2. zprávu kontrolního výboru o kontrole dodržení pravomoci starosty při akci oprava omítek a stropů v hasičské zbrojnici

3.3. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 10/2008 ze zasedání ZO dne 6.10.2008

3.4. rozpočtovou změnu č. 3/2008

3.5. informace starosty k bodu kanalizace a ČOV

3.6. informace starosty o činnosti orgánů obce

4. Zastupitelstvo obce Hnojice u k l á d á :

4.1. kontrolnímu výboru vypracovat směrnici o zadávání veřejných zakázek do březnového zasedání ZO

4.2. starostovi obce Liborovi Kašpárkovi podat žádost o pořízení Souboru změn č. 6 územního plánu sídelního útvaru Hnojice pořizovateli

5. Zastupitelstvo obce Hnojice p o d m i ň u j e :

5.1. pořízení Souboru změn č. 6 územního plánu sídelního útvaru Hnojice částečnou úhradou nákladů na pořízení od jednotlivých navrhovatelů

.………………….. ……………….

Jiří Vrobel Libor Kašpárek

místostarosta obce starosta obce