Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 10/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce 1.12.2008

Usnesení  č. 10 / 2008

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 1.12.2008

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.            ověřovatele zápisu – pana Romana Knoba a pana Petra Smrčka.

1.2.            program 10. zasedání ZO ze dne 1.12.2008 a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.3.            navýšení rozpočtu na provoz MŠ o 50.000,- Kč

1.4.            rozpočtovou změnu č. 2/08

1.5.      složení inventarizačních komisí v navržené podobě

1.6.            dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo na zajištění svozu a likvidace odpadů

1.7.      koupi pozemku parc. č. 599 a částí pozemků parc.č. 600 a 601, k.ú. Hnojice za cenu 50,- Kč/m2. Tyto pozemky budou využity na stavbu kořenové čistírny odpadních vod.

1.8.            v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Hnojice

1.9.            projednat soubor změn ÚP na pracovní poradě a schválit jej na příštím zasedání ZO

1.10.    záměr obce odprodat parc.č. 771/5, k.ú. Hnojice o celkové výměře 29 m2 panu V.A. za cenu 50,- Kč/m2

1.11.            pravidla rozpočtového provizoria tak, jak byla předložena, včetně schválené změny, platná do doby schválení rozpočtu na rok 2009

1.12.    zvýšení poplatků za urnové místo na 20,-Kč/rok, za hrob na 50,-Kč/rok

1.13.            dodatek č.1 ke smlouvě o dílo o vypracování 4. změny územního plánu s ing. arch. Dujkou

1.14.    aby zasedání zastupitelstva obce probíhalo v prvním pololetí r. 2009 jednou měsíčně

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

2.1.            starostu obce schválením rozpočtové změny č. 3/2008

2.2.            starostu obce podepsáním smlouvy o dílo na vypracování studie statiky budovy MŠ Hnojice v ceně do 7.000,- Kč

2.3.            podepsáním dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo na zajištění svozu a likvidace odpadů

2.4.            starostu obce vést další jednání ve věci připojení bytovek na obecní vodovod

2.5.            starostu obce podpisem kupních smluv s majiteli pozemků parc. č. 599, 600 a 601

2.6.            starostu projednat s firmou Aqua Procon s.r.o. změnu umístění ČOV

2.7.            starostu sepsáním nových nájemních smluv na hrobová místa

2.8.            starostu podepsáním dodatku č.1 ke smlouvě o dílo o vypracování 4. změny územního plánu s ing. arch. Dujkou

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

3.1.      zápis ze zasedání ZO konaného dne 6.10.2008 s připomínkami pana Tiefenbacha, kde požaduje doplnit bod č.3 smlouva o dotace, bod 15, řádek 5 za slova obecní pracovnice doplnit slova tmavé pleti a v bod 15, řádek 12 za slova po podepsání doplnit slovo smlouvy

3.2.      zprávu o kontrole  plnění usnesení č.9/2008 ze zasedání ZO dne 6.10.2008

 

4. Zastupitelstvo obce Hnojice   u k l á d á :

4.1.            kontrolnímu výboru prověřit, do jaké částky může starosta samostatně rozhodovat a prověřit akci oprava omítek a stropů v hasičské zbrojnici.

 T:  příští zasedání            O: kontrolní výbor

4.2.            starostovi zajištění oddělení částí pozemků 600 a 601 určených ke koupi a zadáním vytvoření geometrického plánu

4.3.            starostovi obce Liborovi Kašpárkovi podat žádost o pořízení Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Hnojice pořizovateli – stavebnímu odboru Městského úřadu Šternberk

4.4.            starostovi zjistit možnost získání dotace na akci restaurování kamenného kříže na hřbitově a informovat zastupitele v červnu 2009

 

5. Zastupitelstvo obce Hnojice   n e s c h v a l u j e :

5.1.            smlouvu o nájmu zemědělských pozemků se ZD Hnojice

 

6. Zastupitelstvo obce Hnojice   u r č u j e :

6.1.      Libora Kašpárka, starostu obce Hnojice zastupitelem pro spolupráci na pořízení Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Hnojice a změn následujících v souladu se stavebním zákonem

 

7. Zastupitelstvo obce Hnojice   d e l e g u j e :

7.1.            zástupce obce Hnojice na Valnou hromadu VHS ČERLINKA Litovel, svolanou na 16.12.2008, a to starostu obce pana Libora Kašpárka a náhradníka místostarostu obce pana Jiřího Vrobla

 

 

 

                                                                                                     

  .…………………..                                                                                         ……………….

Jiří Vrobel                                                                                             Libor Kašpárek

     místostarosta obce                                                                                          starosta obce

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.