Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 9/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce 6.10.2008

Usnesení  č. 9 / 2008

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 6.10.2008

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.   ověřovatele zápisu – ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Juráska.

1.2.   program 9. zasedání ZO ze dne 6.10.2008 a schvaluje, aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

2.1.   starostu obce dalším jednáním směřujícím k vyřešení vlastnických vztahů k pozemku pro ČOV

2.2.   starostu obce jednáním s firmou MYFA o dokončení komunikace

2.3.   starostu obce zahájit přípravné práce na osvětlení komunikace v „Lokalitě Hnojice-Rybník“ (stavební povolení)

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

3.1.   zápisy ze 6., 7. a 8. zasedání ZO, konaných dne 30.6., 28.7. a 1.9.2008 bez připomínek.

3.2.   zprávu o kontrole  plnění usnesení č.6/2008 ze zasedání ZO dne 30.6.2008 a č. 7/2008 ze zasedání ZO dne 28.7.2008

3.3.   informace starosty o postupu při řešení vlastnických vztahů k parcele č. 660

 

4. Zastupitelstvo obce Hnojice   u k l á d á :

4.1.   starostovi objednat u firmy REFLEX Zlín, s.r.o. 2 ks kontejnerů na barevné sklo a 4 ks kontejnerů na bílé sklo a doplnit tak všechna sběrná místa v obci Hnojice

4.2.   starostovi obce zajistit zpracování studie na obnovu zpevněné polní cesty Hnojice – Stádlo pro možnosti cyklistického provozu s vysazením stromů jako biokoridoru a na příštím zasedání informovat ZO

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

  .…………………..                                                         ……………….

Jiří Vrobel                                                                  Libor Kašpárek

   místostarosta obce                                                              starosta obce